Cenník


Výška členských príspevkov (ďalej uvádzané len ako “Cena za tréningy”) v zmysle článku IV., ods. 2. Stanov – Bedmintonová akadémia Dunajská Lužná (Občianske združenie).

Bedmintonová akadémia Dunajská Lužná umožňuje nielen svojím členom (ďalej len “člen”), ale aj členom, ktorí sú zároveň aj členmi v niektorom z partnerských bedmintonových klubov Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná dodatočnú klubovú tréningovú zľavu. Všetky informácie o zľavách sú uvedené červeným písmom u každej tréningovej skupiny individuálne na tejto pod-stránke nižšie.


Cenník tréningov

September – Jún


Skupina B – Dunajská Lužná

Cena za tréningy je 85 EUR na kalendárny mesiac pre člena Bedmintonovej akadémie (ďalej len “BA”).

Skupina B – Dunajská Lužná a zároveň:

Člen – Bedmintonový klub Šamorín */Člen – BA a SZBe 1)

DRUH TRÉNINGOVEJ ZĽAVY – BK ŠAMORÍN/BA a SZBeCENA ZA TRÉNINGY NA KALENDÁRNY MESIAC
BKŠ-1/BADL 1
(dospelý hráč z BK Šamorín)
81 EUR
BKŠ-2/BADL 2
(dieťa do 18 rokov z BK Šamorín)
77 EUR
** BKŠ-3/BADL 3
(Klubový mládežnícky reprezentant do 23 rokov)
73 EUR

Zoznam členov, ktorí majú uplatnenú tréningovú zľavu od partnerského bedmintonového klubu Bedmintonovej akadémie alebo priamo od Bedmintonovej akadémie možno nájsť na pod-stránke Tréningy v zozname trénujúcich členov podľa tréningovej skupiny v stĺpci TR.ZL. (Tréningová zľava).


Skupina A – Dunajská Lužná

POČET HRÁČOV NA TRÉNINGUCENA ZA TRÉNING
130 EUR
215 EUR
310 EUR
4 – 69 EUR
7 a viac7 EUR

Skupina A – Dunajská Lužná a zároveň:

Člen – Bedmintonový klub Šamorín */Člen – BA a SZBe 1)

DRUH TRÉNINGOVEJ ZĽAVY – BK ŠAMORÍN/BA a SZBe TRÉNINGOVÁ ZĽAVA – BK ŠAMORÍN
BKŠ 1/BADL 1
(Dospelý hráč)
1 EUR z ceny za tréning a na deň / max. 1 EUR za týždeň
BKŠ 2/BADL 1
(Dieťa do 18 rokov)
1 EUR z ceny za tréning a na deň / max. 2 EUR za týždeň
** BKŠ 3/BADL 1
(Klubový mládežnícky reprezentant do 23 rokov)
1 EUR z ceny za tréning a na deň / max. 3 EUR za týždeň

Zoznam členov, ktorí majú uplatnenú tréningovú zľavu od partnerského bedmintonového klubu Bedmintonovej akadémie alebo priamo od Bedmintonovej akadémie možno nájsť na pod-stránke Tréningy v zozname trénujúcich členov podľa tréningovej skupiny v stĺpci TR.ZL. (Tréningová zľava).

* Podmienky pre získanie tréningovej zľavy v klube – BK ŠAMORÍN

1) Podmienky pre získanie tréningovej zľavy – BA a SZBe (Slovenský zväz bedmintonu)

Zoznam výhod členstva v BK Šamorín možno nájsť na stránke Klubové výhody v BK Šamorín.


Individuálne tréningy

Cena za individuálne tréningy je flexibilná na základe miesta, času konania tréningov, počtu tréningov a požiadaviek daného/ých zaújemcu/ov.


Uhrádzanie a účtovanie – cena za tréningy

Skupina B – Dunajská Lužná

 1. Cena za tréningy je 85 EUR na kalendárny mesiac pre člena Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná (ďalej len “Člen”).
  1. 2. Cena za tréningy pre člena ktorý je zároveň aj členom jedného z partnerských bedmintonových klubov BA alebo člnom BA a SZBe je uvedená v tabuľke Skupina B – Dunajská Lužná a zároveň: Člen – Bedmintonový klub Šamorín/Člen – BA a SZBe
 2. Ceny za tréningy sú uhrádzané prevodom na číslo účtu Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná IBAN: SK5465000000000020604995 a z organizačných dôvodov vždy v kalendárny mesiac vopred a to do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac.
 3. Do poznámky k platbe je potrebné vždy uvádzať: Meno člena, priezvisko člena, úhrada členského príspevku a mesiac na ktorý je členský príspevok uhrádzaný (V prípade čela mladšieho ako 18 rokov údaje o členovi vypĺňa jeho zákonný zástupca a platbu za člena realizuje jeho zákonný zástupca).
 4. Prvú platbu v aktuálnom kalendárnom roku, na novú začatú bedmintonovú tréningovú sezónu, t.j. na mesiac September, je potrebné uhradiť do 15. Augusta daného kalendárneho roka. Na ďalšie mesiace sa postupuje štandardne ako je uvedené v bodoch 1,2 a 3.
 5. Ak člen z akýchkoľvek dôvodov nenastúpi ani na jeden tréning v mesiaci, za ktorý má uhradený členský príspevok, tak sa pristupuje k individuálnej komunikácii zo strany vedenia Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná k danému členovi (v prípade člena mladšieho ako 18 rokov k zákonnému zástupcovi člena) a po konzultácii oboch strán sa dohaduje individuálne riešenie danej situácie. Rovnaký postup sa uplatňuje aj pri opätovnom neuhradení členského príspevku za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

Upozornenie!

 • a) Každý jeden nový člen, ktorý sa prihlási do Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná a začne navštevovať tréningy po prvom dni kalendárneho mesiaca, v ktorom začína trénovať, tak musí uhradiť alikvotnú čiastku ceny za tréningy, ktorá je vypočítaná podľa jednotkovej ceny za tréningy pre členov Skupiny B – Dunajská Lužná. Jednotková cena za tréningy pre člena Skupiny B – Dunajská Lužná je 7,08€ za jeden tréning. Suma je následne zrátaná spätne za všetky od-trénované tréningy a započítaná do ceny za tréning na nasledujúci kalendárny mesiac za člena, ktorú uhrádza člen na nasledujúci kalendárny mesiac, ako je uvedené v bode 2. Na ďalšie mesiaca sa už postupuje štandardným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 1,2,3,4 a 5.
 • b) Každý jeden nový člen, ktorý sa prihlási do akadémie a začne navštevovať tréningy v prvý deň kalendárneho mesiaca a stihne uhradiť cenu za tréningy v daný deň alebo platbu vykonal už v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, tak sa ho odsek a) netýka.
 • c) V prípade každého jedného nového člena mladšieho ako 18 rokov, sa v odsekoch a) a b) postupuje ako v bode 3.

 • Reprezentatívny príklad: Člen začal navštevovať tréningy 20. Septembra a od-trénoval napr. 7 tréningov, t.j. 7×7,08€ = 49,56€. Do 15. Septembra bolo potrebné uhradiť preddavok na mesiac Október 85€. Sumu, ktorú je teda potrebné uhradiť v mesiaci September je 49,56€ + 85€ = 134,56€.

Skupina A – Dunajská Lužná

 1. Cena za tréningy pre člena Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná (ďalej len “Člen”) je zrátaná spätne za celý od-trénovaný predchádzajúci kalendárny mesiac do jednej výslednej sumy.
  1. 2. Tréningová zľava z ceny za tréning pre člena, ktorý je zároveň aj členom jedného z partnerských bedmintonových klubov BA alebo BA a SZBe je uvedená v tabuľke Skupina A – Dunajská Lužná a zároveň: Člen – Bedmintonový klub Šamorín/Člen – BA a SZBe. Tréningová zľava je automaticky odpočítaná z ceny za tréning.
 2. Ceny za tréningy sú uhrádzaného prevodom na číslo účtu Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná IBAN: SK5465000000000020604995 a z organizačných dôvodov vždy do 15. dňa v mesiaci, v ktorom bolo členovi doručené vyúčtovanie členských príspevkov za predchádzajúci od-trénovaný mesiac (V prípade člena mladšieho ako 18 rokov je doručované vyúčtovanie členských príspevkov jeho zákonnému zástupcovi).
 3. Do poznámky k platbe je potrebné vždy uvádzať: Meno člena, priezvisko člena, úhrada členského príspevku a mesiac za ktorý je členský príspevok uhrádzaný (V prípade čela mladšieho ako 18 rokov údaje o členovi vypĺňa jeho zákonný zástupca a platbu za člena realizuje jeho zákonný zástupca).
 4. Ak člen neuhradí členský príspevok do 15 dňa nasledujúceho mesiaca, po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené vyúčtovanie členských príspevkov, tak sa pristupuje k individuálnej komunikácii zo strany vedenia Bedmintonovej akadémie Dunajská Lužná k danému členovi (v prípade člena mladšieho ako 18 rokov k zákonnému zástupcovi člena).

Individuálne tréningy

Cena za individuálne tréningy je uhrádzaná po individuálnej dohode medzi Bedmintonovou akadémiou Dunajská Lužná a záujemcom/ami o individuálne tréningy.